Ķekavas novada pašvaldība uzņēmējdarbības attīstībai sakārtos ielu infrastruktūru Baložos

Ķekavas novada pašvaldība Baložos sakārtotos publiski pieejamo ielu infrastruktūru Uzvaras prospektā un Jaunatnes ielā, lai šajā novada teritorijā attīstītos, paplašinātos esošie un ienāktu jauni uzņēmumi, kas novada iedzīvotājiem sniegtu jaunas darba vietas un veicinātu novada kopīgo izaugsmi.

 

Virzoties uz šo mērķi, Ķekavas novada pašvaldība aktīvi strādā pie šī idejas realizācijas un aprīļa sākumā noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanas uzsākšanu Baložos. Projekta ietvaros ir veikti visi iepirkumi, un pēc lēmuma par Valsts kases kredīta piešķiršanu tiks uzsākta līgumu slēgšana par būvniecību, būvuzraudzību un autoruzraudzību.

 

Ķekavas novada teritorijas plānojumā Baložu pilsēta ir atzīmēta kā viena no novada prioritāri attīstāmajām uzņēmējdarbības teritorijām, kur  vēsturiski atrodas vidēji apstrādes, transporta pakalpojumu, autoservisu, kokapstrādes, pārtikas, metālapstrādes ražošanas uzņēmumi, un zemes īpašumi tiek iznomāti komercdarbībai.

 

Projekta ietvaros plānots atjaunot Jaunatnes ielas segumu no Skolas ielas līdz Rīgas ielai, savukārt Uzvaras prospekts būs atjaunots, izbūvējot arī apvienoto gājēju un veloceliņu, nepilnu viena kilometra posmā no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai. 

 

Ielu atjaunošanas darbi notiks Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta ietvaros. Lai nodrošinātu ERAF projekta nosacījumus – radīt sasniedzamos rezultātus, kas ir jāizpilda saskaņā ar projektu rādītāju prasībām, tiks radītas jaunas 18 darba vietas uzņēmumos, kuri atrodas ielu tuvumā, kā arī uzņēmumiem jāveic investīcijas 460 000 eiro apmērā savu uzņēmumu attīstībai. Plānots, ka projekta rezultātus sasniegs tādi uzņēmumi kā SIA “Baltās naktis”, SIA “Gpower”, SIA “Āboltiņa būvuzņēmums AG”, SIA “Cleor”, IK “Viktoria L”.

 

Projekts tika uzsākts 2018. gada nogalē, kad pašvaldība iesniedza projekta iesniegumu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai.  Projekta mērķis ir kombinētā projekta realizācija, kas ietver Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas pārbūvi, tādā veidā sakārtojot publiski pieejamu ielu infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un vidi jaunu darba vietu radīšanai.

 

Plānotās projekta darbības ir vērstas uz darba spēka mobilitātes jautājumu risināšanu un uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamo teritoriju attīstību, kurā, attīstot ceļu satiksmei paredzēto publisko infrastruktūru, iespējama jaunu uzņēmumu izvietošana un esošo paplašināšana.

 

Projekts Nr.3.3.1.0/18/I/010 “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” tiks īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

 

Šī projekta realizēšanai apstiprinātās plānotās kopējās projekta izmaksas ir 1 760 179,08 eiro,  no kurām ERAF finansējums – 408 496 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 157 671,05 eiro, pašvaldības finansējums – 1 169 985,07 eiro, neattiecināmās izmaksas – 24 026,96 eiro. Projekta attiecināmo izmaksu segšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts Kasē. 

Attīstības un būvniecības pārvalde
08.04.2020.

 

  Drukāt