No 1. jūnija Baložos, Uzvaras prospektā un Jaunatnes ielā, tiks uzsākti šovasar vērienīgākie ielu pārbūves darbi

1.jūnijā Baložos, Uzvaras prospektā un Jaunatnes ielā, tiks uzsākti šovasar vērienīgākie būvdarbi, lai pārbūvētu ielas, izbūvētu jaunu apvienoto gājēju un veloceliņu un gājēju ietves, jaunu ielu apgaismojumu, nomainītu komunikācijas tīklus, sakārtojot arī esošos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus. Vienlaicīgi ar šiem darbiem tiks izbūvēta arī jauna siltumtrase. Pēc būvdarbu pabeigšanas tiks labiekārtota teritorija - iestādīti jauni koki un iesēts jauns zālājs, uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, veloturētāji un  paviļjoni autobusu pieturām.   

 

Lai iedzīvotāji vienkopus varētu sekot līdzi aktuālajai informācijai par šo ielu pārbūvi un ar to saistītajiem ceļu satiksmes organizācijas izmaiņām, Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv izveidota sadaļa “Ielu pārbūve Baložos” (zem lielās sadaļas “Attīstība”).

 

Kā informē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde, būvdarbi notiks Jaunatnes ielā posmā no Skolas ielas līdz Rīgas ielai, kā arī Uzvaras prospektā no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai.

 

Atbilstoši projektam Uzvaras prospektā tiks pārbūvēta iela, vienas ielas pusē izbūvēta gājēju ietve, bet otrā – apvienotais gājēju un veloceliņš, izbūvēts jauns ielas apgaismojums, drošas gājēju pārejas trijos ielu krustojumos (izveidojot platus ātruma samazināšanas vaļņus) un jauna lietus ūdens novadīšanas sistēma. Ņemot vērā akūtu autostāvvietu trūkumu pilsētā,  šajā ielā tiks izbūvētas papildus autostāvvietas un pārbūvēts stāvlaukums pie Baložu pilsētas pārvaldes.  

 

Lai iedzīvotājiem turpmāk nodrošinātu nepārtrauktu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību, šo būvdarbu laikā tiks sakārtoti arī vecie 5 metru dziļumā esošie komunikācijas tīkli.  Vienlaicīgi ar šo projektu tiks izbūvēta jauna siltumtrase, kas notiks cita projekta ietvaros, ko realizē SIA ”Baložu komunālā saimniecība”. Ņemot vērā tieši šos apjomīgos un sarežģītos komunikācijas tīklu sakārtošanas būvdarbus, diemžēl ir nepieciešama atsevišķu koku nozāģēšana, jo tie atrodas būvdarbu zonā, kā arī uz esošajiem, pārbūvējamajiem komunikācijas tīkliem.

 

Strādājot pie būvprojekta, pašvaldības speciālisti kopā ar projektētāju raudzījās, lai būvdarbi pēc iespējas mazāk skartu zaļo zonu un tiktu saglabāti koki. Tā, piemēram, tika atrasta iespēja, kā pasargāt veco ozolu Kr. Barona un Uzvaras prospekta stūrī, kā arī senatnīgā ābele pie Baložu pilsētas pārvaldes ēkas.  Būvdarbu ietvaros ir paredzēta arī teritorijas labiekārtošana un  apzaļumošana, tostarp iestādot jaunus kokus un apstādījumus.  

 

Pilsētvides apzaļumošanā talkā aicinām arī Baložu un Titurgas iedzīvotājus, piedaloties pašvaldības koku stādīšanas akcijā “Iestādi koku”, kas notiks Pasaules talkas dienā – 19. septembrī. Akcijas laikā pašvaldība dāvinās iedzīvotājiem koku un dekoratīvo krūmu stādus, mietiņus koku atsaitēšanai, kā arī augsni stādīšanas vietas ielabošanai. Līdz 31. augustam par savu ideju un vēlamo stādīšanas vietu izstāsti pašvaldības vides speciālistiem, nosūtot informāciju uz e-pastu lielatalka@kekava.lv vai zvanot uz tālr. 26417724.


 

Vērtējot šo projektu,  ainavu arhitekts  un SIA " Landshape" vadītājs  Ģirts Runis atzīst: "Šī projekta virsuzstādījums ir sakārtot ielas, lai tās būtu draudzīgas visiem lietotājiem – nevis tikai automašīnām, bet arī gājējiem, velobraucējiem;  lai būtu drošas gājēju pārejas, lai būtu apgaismojums, lai būtu piebrauktuves pie objektiem, lai tiktu respektēta automašīnu novietošana, publiskais transports un inženierkomunikācijas.  Tās ir ļoti daudz un dažādas lietas, par kurām projektētāji un pašvaldības speciālisti ir domājuši. Pirmkārt - saudzēt, un, ja kaut kas ir jāzāģē, tad pēc tam to kompensēt. Mana pieredze, strādājot ar Ķekavas novadu, ir tāda, ka šeit ļoti daudz domā tieši par to fizisko izskatu, kas projekta beigās tiks saņemts. Lielās lietas šajā projektā ir kārtībā!"

 

Uzsākot būvdarbus, nākamajā nedēļā Uzvaras prospektā divos posmos apmēram 50 m garumā autosatiksme notiks maiņvirziena kustībā.   Bet visu būvdarbu laiku automašīnām būs aizliegts apstāties Uzvaras prospektā no 11. mājas (VET aptieka un kafejnīca), par šim izmaiņām  ceļa zīmes tiks izvietotas vienu dienu iepriekš.  Tāpat tiks demontēts esošās vecās ietves bruģis, atraktas esošās pazemes komunikācijas, lai precizētu to dziļumus un novietojumus.

 

Savukārt Jaunatnes ielā, pēc Attīstības un būvniecības pārvaldes teiktā, tiks izbūvēta iela ar asfalta segumu, izbūvēta jauna gājēju ietve un jauns ielas apgaismojums, jauns ūdensvads un lietus ūdens novadīšanas sistēma.

 

Attiecībā uz ceļu satiksmes organizāciju - jau šobrīd Jaunatnes ielā uzstādītas ceļa zīmes, kas nosaka, ka ielai no abām pusēm jaunās ceļa zīmes “Braukt aizliegts” ir spēkā, vienlaikus paredzot maiņvirziena kustību uz un no uzņēmuma SIA “Baltās naktis” stāvlaukumam (no Rīgas ielas puses). Savukārt nākamajā nedēļā Jaunatnes ielā tiks norakti ielas esošie grunts slāņi un nocirsti vairāki koki ielas aizsargjoslā, kur tiks izbūvēta gājēju ietve un jauni komunikācijas tīkli.   

 

Kā ziņo būvuzņēmējs, tad nākamajā nedēļā paredzēto darbu laikā netiks traucēta ūdensapgāde, bet iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām. Tāpēc aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai Ķekavas novada pašvaldības informatīvajos kanālos –interneta vietnē, Ķekavas novada Facebook lapā vai informatīvajā izdevumā “Ķekavas Novads”.  Tāpat aicinām būt vērīgiem un sekot līdzi izvietotajām ceļa zīmēm būvdarbu zonā.

 

Kā norāda Attīstības un būvniecības pārvalde, par ierobežojumiem un apgrūtinājumiem satiksmes organizācijā, kas gaidāmi būvdarbu nākamajā nedēļā, aktuālā informācija pašvaldībai būs pieejama katru ceturtdienu, līdz ar to arī iedzīvotājus varēsim informēt savlaicīgi par plānojamām izmaiņām.

 

Atvainojamies par sagādātājam neērtībām, taču vienlaikus aicinām iedzīvotājus un autovadītājus būt saprotošiem, jo  šo darbu rezultātā būs sakārota ielu infrastruktūra Baložos un Titurgā.

 

Atgādinām, ka Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas pārbūve notiek   Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta ietvaros, kura mērķis ir sakārtot ielu infrastruktūru, lai šajā novada teritorijā attīstītos, paplašinātos esošie un ienāktu jauni uzņēmumi, kas novada iedzīvotājiem sniegtu jaunas darba vietas un veicinātu novada kopīgo izaugsmi.


Ķekavas novada teritorijas plānojumā Baložu pilsēta ir atzīmēta kā viena no novada prioritāri attīstāmajām uzņēmējdarbības teritorijām, kur  vēsturiski atrodas vidēji apstrādes, transporta pakalpojumu, autoservisu, kokapstrādes, pārtikas, metālapstrādes ražošanas uzņēmumi, un zemes īpašumi tiek iznomāti komercdarbībai.

 

 
1. satiksmes organizācijas shēma Uzvaras prospektā2. satiksmes organizācijas shēma Uzvaras prospektā


Projekts Nr.3.3.1.0/18/I/010 “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” tiks īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

 

Šī projekta realizēšanai apstiprinātās plānotās kopējās projekta izmaksas ir 1 760 179,08 eiro,  no kurām ERAF finansējums – 408 496 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 157 671,05 eiro, pašvaldības finansējums – 1 169 985,07 eiro, neattiecināmās izmaksas – 24 026,96 eiro. Projekta attiecināmo izmaksu segšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts Kasē.

 

Administratīvā pārvalde
29.05.2020.

 

  Drukāt