Vide

Saistošie noteikumi - Noteikumi par ražošanas un saimniecisko notekūdeņu novadīšanu pašvaldības kanalizācijas tīklā

Saistošie noteikumi - Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanas noteikumi

Atkritumu apsaimniekošana

Saistošie noteikumi - Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 

Kādām vides problēmām pievērst uzmanību un kā rīkoties?

Aizsargjoslu likums

Būvniecības likums

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums

Atkritumu apsaimniekošanas likums

Augu aizsardzības likums

Civillikums

Iesniegumu likums

Par pašvaldībām

Ģenētiski modificēto organismu aprites likums

Saistošie noteikumi -  Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ķekavas novada pašvaldības teritorijā

Informācija par aprobežojumiem gāzapgādes objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās, kā arī par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos gāzapgādes objektu, inženierkomunikāciju un inženierbūvju aizsargjoslās.

  

Kapsētas

Saistošie noteikumi

Grozījumi lēmumā "Par kapavietu nomas maksu"

Grozījumi lēmumā "Par kapsētas sniegto pakalpojumu izmaksām"

Grozījums Ķekavas novada Domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par apbedīšanas pabalstu”

Saistošie noteikumi Nr.3/2013 "Par apbedīšanas pabalstu"

 

Meži, koki

Saistošie noteikumi - Par koku ciršanu ārpus meža zemes

Medību likums

Meža likums

Valsts meža dienesta likums

Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes

Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu

 

Labiekārtošana

Par kultūras pieminekļu aizsardzību

Saistošie noteikumi -  Sabiedriskās kārtības noteikumi Ķekavas novadā

 

Zveja

Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos

Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā

Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību

Zvejniecības likums

 

Derīgie izrakteņi

Dabas resursu nodokļa likums

Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju

Par zemes dzīlēm

 

Meliorācija

Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība

Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi

Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs

Meliorācijas likums

 

Rīcības plāns trokšņu samazināšanai un trokšņa kartes Baložu pilsētas administratīvajai teritorijai

Saistošie noteikumi

Pielikums

Pielikums

Pielikums

 

 

  Drukāt