Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa plānotā (atļautā) izmantošana ar 2012. gada grozījumiem

 

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa plānotā (atļautā) izmantošana

 

Apbūves noteikumi (kopējie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, atsevišķu teritoriju apbūves noteikumi)

Grafiskā daļa (plānotā (atļautā) izmantošana

 

 

1.Lūdzam iedzīvotājus, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu Ķekavas novadā, PIRMS IEGĀDĀTIES NEKUSTAMO ĪPAŠUMU vērsties Ķekavas novada pašvaldības Būvvaldē vai Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļā, lai NOSKAIDROTU BŪVNIECĪBAS IESPĒJAS katrā iecerētajā nekustamajā īpašumā.

Jums būtu jānoskaidro: 

1.1.vai NODROŠINĀTA JURIDISKA PIEKĻUVE LĪDZ VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻAM -būs jāslēdz servitūta līgumi ar to nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru zemesgabalus šķērso piebraucamais ceļš.

1.2.vai TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ VAI DETĀLPLĀNOJUMĀ NOTEIKTĀ ATĻAUTĀ (PLĀNOTĀ) IZMANTOŠANA ATBILST BŪVNIECĪBAS IECEREI. -

a) nepieciešams gaidīt, kad tiks grozīts Teritorijas plānojums (bez garantijas, ka tiks ņemts vērā Jums tīkamais variants), b) grozīt detālplānojumu (nepieciešams saņemt visu detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu īpašnieku piekrišana).

1.3.kāds ir iecerētās būves iespējamais BŪVNIECĪBAS PROCESS - vai, pirms tiek izsniegts Plānošanas un arhitektūras uzdevums, nav jāizstrādā detālplānojums. Ja nepieciešams izstrādāt detālplānojumu, cik un kādi nekustamie īpašumi tiek ietverti detālplānojuma izstrādes teritorijā (piekļuve valsts autoceļam, kompleksais detālplānojums u.c.)

1.4.DETĀLPLĀNOJUMA REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA - inženiertīklu izbūve (ir/nav izbūvēts), ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas (ir/nav izbūvētas), ceļu izbūve (ir/nav izbūvēts, kurš apsaimniekos (sniega tīrīšana, bedres, utml) un uzturēs. Informācijai - pašvaldība uztur un apsaimnieko tikai tai piederošās ielas. Pašvaldība var pārņemt ielas tikai tad, kad tās izdalītas atsevišķā zemesgabalā un ir izbūvētas. Servitūta ceļus uztur un labo servitūta izlietotājs (Civillikums 1151.p.), privātos ceļus (zemes īpašnieks - privāta vai juridiska persona(s)) būvē, uztur un labo ceļu īpašnieks(i).

  Drukāt