Pašvaldība
 • Iesniegums pašvaldībai    
Īpašumi
 • Iesniegums par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam    
 • Iesniegums atteikumam no pirmpirkuma tiesībām    
 • Iesniegums reģistrēt zemi zemesgrāmatā (nepilsonim)    
 • Iesniegums darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Fiziskas personas)    
 • Iesniegums darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Juridiskas personas)    
 • Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu (Fiziskas personas)    
 • Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu (Juridiskas personas)    
 • Iesniegums par nek.īpašuma maksāšanas paziņojuma saņemšanu elektroniski    
Dzīves vietas deklarēšana/anulēšana
 • Iesniegums dzīves vietas deklarēšanai    
 • Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu    
 Teritorijas plānošana
Izglītība
Tirdzniecības atļauja
 • Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai    
Publiskie pasākumi
 • Iesniegums publiska izklaides un svētku pasākuma rīkošanai    
Būvniecība
Māju siltināšana
 • Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai (Pieteikums)    
Centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas
 • Līdzfinansējums mājas pieslēgšanai pie centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas (Pieteikums)    
Sociālais dienests
 • Iesniegums bērna piedzimšanas pabalstam    
 • Iesniegums apbedīšanas pabalstam    

 

  Drukāt