Ķekavas novada Bāriņtiesas ētikas kodekss

 


 

Kārtība, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem

Administratīvā procesa dalībnieks var iepazīties ar lietas materiāliem, iesniedzot attiecīgu rakstveida iesniegumu bāriņtiesā. Administratīvā procesa dalībnieks iesniegumā par iepazīšanos ar lietas materiāliem norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, lietas nosaukumu, ar kuru vēlas iepazīties, statusu administratīvajā lietā, iesnieguma datumu. Iesniegumu administratīvā procesa dalībnieks paraksta.

 

Ja nav iespējams nodrošināt iepazīšanos ar lietas materiāliem rakstveida iesnieguma saņemšanas dienā, bāriņtiesa informē administratīvā procesa dalībnieku par dienu, kas ir ne vēlāk par trim darbdienām, un laiku, kad būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem. Administratīvā procesa dalībnieks, ierodoties iepazīties ar lietas materiāliem, uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas telpās bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar lietas materiāliem netiek nodrošināta.

 

Personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, bāriņtiesa nodrošina iespēju izrakstīt no lietas materiāliem nepieciešamo informāciju vai ar tehniskiem līdzekļiem izgatavot nepieciešamo lietā esošo dokumentu kopijas, par to izdarot atzīmi lietas uzziņas lapā.

 


 

Lēmumu pārsūdzības kārtība

Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un ir izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām. Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.

 

Ja ieinteresētā persona uzskata bāriņtiesas rīcību apliecinājumu izdarīšanā par nepamatotu, tā var mēneša laikā iesniegt attiecīgu pieteikumu tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Bāriņtiesas atteikumu izdarīt apliecinājumu vai pildīt citas likumā noteiktās darbības ieinteresētā persona mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Valsts nodevas
(Bāriņtiesu likuma 79. pants)

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:
1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
3) par testamenta sastādīšanu vai atsauk­šanu — 18,50 euro;
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).


Pašvaldības domei (padomei) ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.


Stājas spēkā ar 01.01.2014.

 


 

Ceļš uz adopciju

 

Viens no dzīves laimīgākajiem brīžiem ir bērniņa piedzimšana ģimenē, taču diemžēl dzīvē pastāv ģimenes, kurām dažādu iemeslu dēļ nevar piedzimt mazulis, un kuras pēc ilgām pārdomām izlemj adoptēt bērniņu.  

 

Ģimenēm, kuras pieņēmušas lēmumu adoptēt bērniņu, jādodas uz Ķekavas novada bāriņtiesu, kur izstāsta savu vēlmi un motivāciju šādam solim. Bāriņtiesa uzklausa šo ģimeni un lūdz iesniegt nepieciešamos dokumentus, piemēram, personas apliecinošu dokumentu, laulības apliecību, iesniegumu, medicīnisko dokumentāciju, kā arī izstāsta tālāko adopcijas procesa gaitu. „Ģimenes var vispirms atnākt pie mums tikai izrunāties, un tad jau vēlāk ierasties bāriņtiesā ar visu nepieciešamo informāciju un uzrakstīt iesniegumu par vēlmi adoptēt bērniņu, tajā norādot vēlamo bērnu dzimumu, vecumu un skaitu. Visa informācija ir konfidenciāla,” stāsta Ķekavas novada bāriņtiesas vadītāja Sarma Trumpekoja.

 

Pirms bāriņtiesa lemj par viņu piemērotību kļūt par adoptētājiem, ģimene apmeklē psihologa konsultācijas, kā arī bāriņtiesas darbinieki iepazīstas padziļināti ar šo ģimeni, tās dzīves apstākļiem, ar brīvā laika pavadīšanas iespējām, kā arī noskaidro adoptētāju ieceres par bērna audzināšanu un viņa iesaistīšanu dažādos interešu pulciņos. „ Nevajag baidīties no šī laika, kad ģimenes tiek iepazītas tuvāk, jo tas ir svarīgi gan mums, gan ģimenei, lai nepārsteigtos ar šo atbildīgo lēmumu. Nedrīkst pieļaut steigu, jo ir jābūt pārliecībai, ka ģimene apzinās šī soļa nopietnību,” uzsver vadītāja. 

 

Bāriņtiesas pozitīva lēmuma gadījumā ģimene, kura izteikusi vēlmi adoptēt bērniņu, var doties uz Labklājības ministriju, kur topošiem vecākiem ir iespēja izvēlēties un iepazīties ar informāciju par juridiski brīvajiem bērniem un bērna bioloģiskajiem vecākiem, kā arī ar bērna medicīniskajiem dokumentiem.

 

Tālāk jau ģimene iepazīstas ar pašu bērniņu un bāriņtiesai lūdz atļauju šo bērniņu ņemt savā aprūpē un dzīvot kopā jau diendienā. Ja vecāki sajūt šo kopīgo saikni ar adoptējamo bērniņu un bāriņtiesa pārliecinās, ka adopcija ir bērna interesēs, adopcijas jautājums tiek virzīts uz tiesu.  

 

Pēdējais posms ir adopcijas apstiprināšana tiesā, ko ikviens gaida ar lielu saviļņojumu un atbildību. Tas ir aizkustinošs brīdis ne tikai abiem bērna vecākiem, bet arī bāriņtiesas pārstāvim, jo mazs bērniņš nokļūst laimīgā ģimenē, kur vecāki sniegs viņam mīlestību un dzīvesprieku.

  Drukāt