Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ,,Ieviņa’’

 

 

Iestāde dibināta – 1969.gadā.


Iestādes vadītāja – Biruta Jokste

Tālrunis: 26461837, e-pasts : biruta.jokste@kekava.lv

 

Vadītājas vietnieks (izglītības jomā) – Dzintra Gruzda

Tālrunis: 28342237, e-pasts: dzintra.gruzde@kekava.lv

 

Iestādes darba laiks – 7.00 - 19.00

Kontakti – Gaismas iela 25, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV – 2123

Tālrunis/fakss  67937033, e-pasts : ievina@kekava.lv

 

Grupu skaits - 13

Mācību valoda – latviešu

 

Īstenotā izglītības programma :

Vispārējā pirmsskolas izglītības programma, kods 0101 11 11

Nodrošina :

Ø Pirmsskolas vecuma bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, nepieciešamo iemaņu un prasmju apguvi ,

Ø Sagatavošanu pamatizglītības apguvei,

Ø Konsultatīvā kabineta darbību,

Ø Psihologa un logopēda konsultācijas vecākiem .

 

Papildus piedāvā :

Ø Regulāras nodarbības pie logopēda pēc nepieciešamības.

Ø Peldēšanas nodarbības  visām vecuma grupām 2 x nedēļā.

Ø Angļu valodas nodarbības  no 4 gadu vecuma.

Ø Ritmikas nodarbības, tautisko deju elementu apguvi.

 

 

Fakultatīvie pulciņi : ( izmaksas sedz vecāki )

Ø Sporta dejas,

Ø Florbols,

Ø Teatrālais pulciņš ,, Sīpoliņš’’.

 

Organizē :

Ø Svētkus, muzikāli tematiskus pasākumus,

Ø Sporta dienas,

Ø Tematiskas izstādes,

Ø Ekskursijas,

Ø Leļļu teātra izrādes, koncertus , piedaloties  viesmāksliniekiem,

Ø Atvērto durvju dienas vecākiem,

Ø Pieredzes apmaiņas pasākumus  novada un starpnovadu pirmsskolas pedagogiem,

Ø Sporta nodarbības ar futbola skolu ,, Metta”,

Ø Konsultatīvā kabineta  organizētus pasākumus aukļu pakalpojumu sniedzējiem un vecākiem, kuru bērni neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, kā arī logopēda un psihologa konsultācijas.

 

Ēdināšanas pakalpojumus sniedz ēdināšanas uzņēmums SIA ,,Aniva’’

 

 

 

 

 

 

 

  Drukāt